ВИДЕО КАНАЛОТ


Live streaming

Конститутивна седница 25.11.2021

32-та, Седница на Совет одржана во 06.02.2020

31-та, Седница на Совет одржана во 27.01.2020


30-та, Седница на Совет одржана во 26.12.2019, поради технички причини има прекид. 

Video 1/3: https://www.youtube.com/watch?v=M20VXO0O2RM

Video 2/3: https://www.youtube.com/watch?v=rDQYlgBapQ4

Video 3/3: https://www.youtube.com/watch?v=7K9cQARYWSQ


Линкот на Директен Пренос од Седницата на општина Брвеница


Официјален канал на општина Брвеница

Совет на општина одржан во 29.11.2019


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори