ГРАДИНКА "СОНЦЕ - ДИЕЛИ"


14:03:24, 2021-06-22

Одлука за пополнување на слободни работни места ЈОУД-Детска градинка "СОНЦЕ - ДИЕЛИ"

Јавен оглас за вработувањена неопределено време

ТИПДокумент
PDF Одлука
PDF Јавен Оглас

11:02:38, 2021-05-05

Информации за упис во детска установа

Известување за упис 

ТИПДокумент
PDF Пријава за упис
PDF Критериуми за прием стр.1
PDF Критериуми за прием стр.2
PDF Потврда од матичен лекар
PDF Досие на дете

Емаил адреса: sonce.dielli@gmail.com 


14:14:53, 2021-05-06

Одлука за вработување

ТИПДокумент
PDF Одлука

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори