ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


 

Општина Брвеница располага со информации кои се во согласност со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и овозможува отворен слободен пристап, поточно им овозможува на физичките и правните лица да ги остваруваат нивните права за пристап до информациите од јавен карактер

Службенo лицe за посредување со информации и за давање правна помош на баратели на информации од јавен карактер е:

Сауби Зенуни тел: 044/456-005;   044/456-015    Email: saubi.zenuni@brvenica.gov.mk                          


Врз основа на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и согласно писмото доставено од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер општина Брвеница објавува:

Листа на информации

  • Прописите кои ги донесува Советот на општината;
  • Плановите , проектите , и програмите кои се во подготовка а се од значење за развојот на општината;
  • Услугите кои ги добиват од Јавните служби и начинот на нивното добивање;
  • Приходите кои се остваруваат во општината и нивна распределба и трошење ;
  • Јавните набавки;
  • Именувања на директори и преставници во управните одбори на Јавните Претприатија и Установи и
  • Други информации кои произлегуват од надлежноста на општината и јавните претприатија и установи.

Како дo барање или жалба?

  • Тоа може да се направи онлајн преку комплетирање на pdf документот што може да го преземете на вашиот компјутер,  а потоа да го испратите преку електронска пошта до вработениот во администрацијата.

ТипБарањеЖалбаЕ-маил
PDF Образец Образец saubi59@gmail.com 

 Слободен пристап до информации од јавен карактер

ТИПЗакон до слободен пристап
PDF Документ


Годишен извештај 

ГодИзвештај
2020 Документ
2019 Документ

Листа на информации
ГодЛиста на Информации
2021 Документ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори