ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ


TипДокументГод
PDF Договор за  концесија за собирање на отпад на цела територија на општина брвеница 2021
PDF Договор за изградба на стамбени улици во с. Челопек 2021
PDF Договор за основен проект за реконструкција и рехабилитација на улица 1 со краци 1,2,3 и 4 во с. Долно Седларце 2021
PDF Договор за набавка на канализациони цевки за потребите на општина Брвеница 2021
PDF Договор за изградба на армирано бетонски канал-2 за атмосферски води с. Челопек 2021
PDF Договор за набавка на ребрастни канализациони цевки Ф200, 250 и 315 SN 8 2021
PDF Договор за изградба на фекална канализација на улиците на општина Брвеница 2021
PDF Договор за набавка на ново теренско возило со зголемена проодност 2021
PDF Договор за Доградба на една училница во подрачното училиште "7 Mарси" во с. Милетино 2020
PDF Договор за јавна набавка на електрична енергија 2020
PDF Договор за набавка на огревно дрво за потребите на основните и подрачните училишта 2020
PDF Договор за поставување на парно греење во подрачно училиште "Коста Рацин" во долно с. Седларце 2020
PDF Договор на реконструкција на туалети-санитарни чворови во централното училиште "7 Марси" во с. Челопек 2020
PDF Договор за изградба на систем за греење за О.У "7 Марси" во с. Челопек 2020
PDF Договор за интервентни работи за изградба и реконструкција на инфраструктурни објекти за потребите на општина Брвеница 2020
PDF Договор за набавка топлопоцинкувани стобови за улично осветлување висина Л=6м 2020
PDF Договор за јавна набавка на мобилни комуникациски услуги 2020
PDF Договор за партерно и хортикултурно уредување на зелен појаз во сите населени места на општина Брвеница 2020
PDF Договор за изградба на еластична ограда на локален пат во с. Гургурница 2020
PDF Договор за набавка на огревно дрво 2019
PDF Договор за изградба на општински пат с. Милетино - с. Блаце 2019
PDF Договор за рамковна спогодба за изградба на улици, тротоари, платоа и други урбани површини 2019
PDF Договор за реконструкција на собирна улица во с. Челопек 2019
PDF Договор за изградба на општински пат П-2233 с. Теново 2019
PDF Договор за набавка и транспорт на пелети 2019
PDF Договор за реконструкција и рехабилитација на улица Браќа Јаниќ во с. Брвеница 2019
PDF Договор за набавка и транспорт на индустриска сол за патишта 2019

Досие на годишен план 2020

ТИПНазив
PDF За период 2020 - Верзија 1НазивТип
План 2018 PDF
Договор 08, 2018 PDF
Договор 09, 2018 PDF
Договор 10, 2018 PDF
Договор 11, 2018 PDF
Договор 12, 2018 PDF
Договор 13, 2018 PDF
Договор за ЈПП PDF
Одлука 12, 2018 PDF
Одлука 13, 2018

PDF

Одлука 14, 2018

PDF

Одлука 15, 2018

PDF

Одлука за избор 08, 2018

PDF

Одлука за избор 09, 2018 PDF
Одлука за избор 10, 2018 PDF
Одлука за избор 11, 2018 PDF
Одлука за избор 12, 2018 PDF
Одлука за потреба 10, 2018 PDF
Одлука за потреба 11, 2018 PDF

Раководител на одделение: Хаќим Рамадани
Емаил адреса: haqim_r@yahoo.com 


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори