ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ


Програма - за активностите на општина Брвеница во областа на заштита на животната средина 

ГодТИППрограма
2021 PDF Предлог, Документ
2020 PDF Документ

Одлука и договор за обезбедување на услуги за водоснабдување и канализација

ТИПОдлука
PDF Документ

Листа за планирани инфраструктурни проекти на општината, вклучувајќи рехабилитација и одржување:

Проекти во општина Брвеница  од 2017-2021 год.

 • Асфалтирарање на локалниот пат во с.Теново, од почеток на селото до другиот крај наизлезот на селото.

 • Асфалтирање на локалниот пат од с. Нови Челопек  што поминува на кај гробиштата и излегува до с. Горни Челопек.

 • Асфалтирање на локалниот пат во с. Милетино.

 • Асфалтирање на патот , што го поврзува индустриската зона од регионалникот пат Р-2233 со магистралниот пат Тетово-Гостивар на кај с. Камењане.

 • Изградба на селски улици во сите населени места што гравитират на општина Брвеница со бехатон плочки.

 • Изградба на пешачка патека покрај реката Jаруга во с. Милетино.

 • Поставување на браници покрај локалниот пат што води до с. Гургурница.

 • Изградба на фекална канализација и водоводна мрежа на некој улици во с. Теново.

 • Завршување на фекална канализација во населените места с. Нови челопек, с. Милетино и с. Радиовце.

 • Изградба на атмосферска канализација во с. Теново.

 • Завршување назапочнатиот објект на основното училиште во с. Гургурница.

 • Реконструкција на основното училиште во с. Милетино.

 • Реконструкција на основното училиште во с. Теново.

 • Реконструкција на основното училиште во с. Радиовце.

 • Изградба и почистување на одводните канали за наводнување на земјиштето.

 • Изградба и проширување на локалните патишта што го поврзува општина Брвеница со општина Боговиње.

 • Изградба на базен за вода за пиење на с. Милетино.


План за услужните дејности кој ќе ја вклучува фреквенцијата и времето на услуги кои редовно се вршат 
за собирање на отпад и чистење на улици, ЈЈП за улично осветлување, бездомници кучиња и заразните
болести во ниво на општина Брвеница.

ТИП

ЈПП Брвеница 2018

Програма за заразни болести

Програма за бездомни кучиња

Програма за јавна чистота 2019
PDF Документ Документ Документ Документ


За активностите на општина Брвеница во сферата на локален економски развој за 2019 година

Активностите за 2019 година.  


Раководител на одделение: Јусуф Шаини

Е-маил адреса: zhel@brvenica.gov.mk

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори