ГРАДОНАЧАЛНИК


Градоначалник на општина Брвеница

 

БИОГРАФИЈА

                                    

 

Име и презиме                                                  Јовица Илиевски

 

Дата и место на раѓање                                     03.05.1968 год. во Тетово

 

E-mail                                                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk

 

Мајчин јазик                                                      Македонски

 

Други јазици                                                      Англиски, Албански, Српски.

 

Образование                                                     Основно образование завршува во   

                                                                             родното село Челопек а средното

                                                                             образование го продолжува во

                                                                             Училишен медицински центар 

                                                                            ,,Никола Штејн,,-Тетово.

 

Брачна состојба                                              Оженет и татко на две полнолетни деца

 

 

                                 

 

Работно искуство                                           Од 1999 год. до ноември 2021 вработен

                                                                         во ЈЗУ Клиничка болница Тетово

                                                       

                                                                            Од 11 Ноември 2021 год. е избран

                                                                            за Градоначалник на општина   

                                                                            Брвеница за период  2021-2025.

 

                                                                            Во периодот 2013-2017 год. е член во

                                                                            Советот на општина Брвеница.

 

                                                                            Како љубител  активно е

                                                                            вклучен во областа на спортот,

                                                                            подржувач на голем број  спортски

                                                                            настани и дава големи придонеси во

                                                                            спортот.

 

                                                                            Од 2001 - 2013 има учество во млади 

                                                                            категории во рамките на ФФМ.

                                                                            Од 2013 - 2021 е член во У21 млада    

                                                                            репрезентација во  рамките на ФФМ.

 

                                                                           Од средината на 2021 год. е член во А 

                                                                           репрезентација  во рамките на ФФМ.

 

                                                                           Исто така од 2016 год.до ден денес е  

                                                                           подпретседател на Фудбалски

                                                                           Сојуз Тетово.

 

Лични вештини и компетенции                  Чесност,мотивираност комуникациско-

                                                                         ораторски вештини, креативност,

                                                                         флексибилност, способност за

                                                                         самоиницијативно и тимско

                                                                         работење,настојување за изнаоѓање на

                                                                         решенија.

 

Компјутерски способности                         Microsoft office, интернет.

 

 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори