ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ


Заштита на укажувачи

       Согласно  член 2 став (3) од Правилникот за заштитено пријавување во институциите во јавниот сектор, во општина Брвеница
заштитеното внатрешно пријавување  се врши до раководното лице   односно функционерот кој раководи со институцијата.

     До градоначалникот на општината:

     Контакт телефон: 044 456 015

        

  Поштенска адреса за контакт за прием на пријави:

     Општина Брвеница  

      Ул.М.Тито бб 

      Брвеница  1216

 Електронска пошта за прием за пријави: komuna@brvenica.gov.mk 

*Закон за заштита на укажувачи (,,Сл.весник на РМ,, бр.196/15)
* Правилникот за заштитено пријавување во институциите во јавниот сектор(,,Сл.весник на РМ,, бр.46/16)

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори