ИНТЕГРИТЕТ И АНТИКОРУПЦИЈА


ТипДокумент
PDF Политика за интегритет на општина Брвеница
PDF Етички кодекс за локални фукнционери
PDF Кодекс за административни службеници
PDF Правилник за внатрешно пријавување
Линк Листа на локални функционери - ДКСК
PDF Годишен план за спречување на корупција во општина Брвеница - 2021
PDF

Месечните приходи на избраните и именуваните лица во општина Брвеница за 2021


Почитувани граѓани, oпштина Брвеница има електронско пријавување на мито и корупција. 

Анонимноста и дискрецијата на корисниците е важен услов за граѓаните да се охрабрат и да бидат наши сојузници во борбата против корупцијата.

Воедно, граѓаните ќе може да поднесат пријава анонимно по електронски пат преку веб-страницата на oпштина Брвеница www.brvenica.gov.mk  
или со испраќање e-mail на следнава адреса: komuna@brvenica.gov.mk

Целта на проектот „Пријави корупција“ е спречување и превенција на ризиците од корупција, како систем за ефикасна превенција во борбата против корупцијата.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори