СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА


Буџет

* Буџетот на општина Брвеница од 2019 се во еден документ.

ГодФискалнаПриходиРасходиВтор дел
2021
2020
2019
2018 1 1 1 1
2017 1 1 1 1
2016 1 1 1 1
2015 1 1 1 1

Буџетски календар

ГодКалендар
2021 Документ

Квартал

ГодПрвиотВториотТретиотЧетвртиот
2021 1 1 1
2020 1 1 1 1
2019 1 1 1 1
2018 1 1 1 1
2017 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3
2016 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3
2015 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3


Ребаланс

 

ГодПрвиотВториотТретиотЧетвртиот
2021 Документ Документ / /
2020 1 / / /
2019 1 / / 1
2018

Завршна сметка

Раководител на одделение: Ибрахим Ајдари

Е-маил адреса: financa@brvenica.gov.mk

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори