ADMINISTRATA KOMUNALE

SEKTORI PËR NORMATIVA JURIDIKE,PUNË TË PËRGJITHSHME DHE VEPRIMTARI PUBLIKE
SEKSIONI  PËR NORMATIVA JURIDIKEDHE PUNË TË PËRGJITHSHME

1.Menka Nedellkoska
Udhëheqëse e Seksioni për  punë normative juridike dhe  punë të përgjithshme
E-kontakt: /
Tel.: 044/455-015
Lokal: 105

2.Zimbile Demiri
Këshilltar për punë juridike normative të përgjithshme.
E-kontakt: menkanedelkoska61@gmail.com
Tel.: 044/455-015
Lokal: 105

3.Saubi Zenuni
Këshilltar për informim dhe kontakt me qytetarët.
E-kontakt: saubi59@gmail.com
Tel.: 044/455-015
Lokal: 104

4.Natasha Stojçeska
Bashkëpuntor i ri për punë juridike normative të përgjithshme.
E-kontakt: stojceskanatasa@hotmail.com
Tel.: 044/456-005
Lokal: 105

5.Arife Idrizi
Arkivar.
E-kontakt:arifeidrizi66@gmail.com
Tel.: 044/455-015
Lokal: 100

6.Ilirjana Veliu Shabani
Sekretar teknik i Kryetarit.
E-kontakt:Ilirjana.shabani@gmail.com
Tel.: 044/455-015
Lokal: 101

7.Mile Mileski
Mirmbajtje e parkut dhe higienës
E-kontakt: /
Tel.: 044/455-015
Lokal: /

8.Aziz Zendeli
Mirmbajtje e parkut dhe higienës
E-kontakt: /
Tel.: 044/455-015
Lokal: 104

SEKSIONI PËR VEPRIMTARI PUBLIKE

1.Xhelal Ahmedi
Këshilltar; Vendi I punës: Arsim,Kulturë dhe Sport

E-kontakt:xhelal_a@yahoo.com
Tel. 072/213-516

SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE

Seksioni për koordinim të buxhetit

1.Rexhije Bajrami
Udhëheqëse e seksionit
E-kontakt:rexhije.bajrami@hotmail.com
Tel.070/247-912

Dashmire Ziberi
Bashkepuntore per ndjekje analitike në realizimin e buxhetit
E-kontakt:dashmire2009@hotmail.com
Tel.456 005

Seksioni për kontabilitet dhe pagesa

1.Ibraim Ajdari 
Udhëheqës seksioni
E-kontakt:iajdari21@yahoo.com
Tel. 070/247-762

3.Slavica Todorovska
Referent I pavarur
E-kontakt: slavica-t@live.com
Tel.456 005

Alifekri Musliji
Referent i pavarur
E-kontakt:alimusliji@gmail.com
Tel.456 005

Seksioni për furnizime publike

2.Haqim Ramadani
Udhëheqës i seksionit
E-kontakt: haqim_r@yahoo.com
Tel.456 005

SEKSIONI PËR ADMINISTRIM ME TATIMET DHE TAKSAT

SEKTORI PËR URBANIZËM,VEPRIMTARI KOMUNALE,MBROJTJE E AMBIENTIT JETËSOR DHE ZHILLIMI EKONOMIK LOKAL

Erxhumen Dauti
Udhëheqës i sektorit për urbanizëm,veprimtari komunale , mbrojtja e mjedisit jetësor dhe zhvillim ekonomik

Seksioni për urbanizëm dhe planifikim urbanistik

Revide Ramani
Bashkëpunëtor i ri per evidentimin e çertifikatave të planeve urbanistike
E-kontakt: revideramani@brvenica.gov.mk
Tel.456 005

2.Gazmend Sherifi
Referent i pavarur
E-kontakt:gazmendsherifi@gmail.com
Tel.456 005

Armend Zeqiri
Bashkëpunëtor i ri per evidentimin e çertifikatave të planeve urbanistike
E-kontakt: armend.zeqirii@hotmail.com
Tel.456 005

SEKSIONI PËR VEPRIMTARI KOMUNALE, MBROJTJE E AMBIENTIT JETËSOR DHE ZHILLIMI EKONOMIK LOKAL- MBROJTJE E AMBIENTIT JETËSOR DHE ZHILLIMI EKONOMIK LOKAL  MBROJTJE E AMBIENTIT JETËSOR DHE ZHILLIMI EKONOMIK LOKAL

1.Jusuf Shaini
Udhëheqës i seksionit
E-kontakt:cufo.s@hotmail.com
Tel.456 005

2.Zija Jakupi
Referent I lartë ; Vendi I punës: Kujdestar Komunal
E-kontakt: zija.jakupi@gmail.com
Tel.072/246-601

Xhevat Imeri
Referent i lartë
E-mail:xhevatimeri001@gmail.com
Tel. 070 247 931

SEKSIONI PËR RESURSE NJERZORE

1.Marina Acevska
Referent i pavarur
E-kontakt: marina_te56@mail.net.mk
Tel.456 005

SEKSIONI PËR PUNË INSPEKTUESE

1.Gjorgji Bozhinovski – Këshilltar ; Vendi I punës:Inspektor I autorizuar i ndërtimtarisë
E-kontakt:bozinoski2010@hotmail.com
Tel. 070 273 872

2.Saubi Demiri
Inspektor komunal: Udhëheqës i seksionit
E-kontakt:saubidemiri@gmail.com
Tel:070 247 921

3.Drakçe Stefanovski
Këshilltar ; Vendi I punës:Inspektor përmbrojtje të ambientit jetësor.
E-kontakt: drakcestefanoski@yahoo.com
Tel.456 005