info

SHPALLJE

Republika e Maqedonisë 

Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale – MSIP 

Grantet e investimeve IPA 

MSIP-IPA-NCB-007-17

 

  1. Kjo Thirrje për Oferta e ndjek Shpalljen e përgjithshme për furnizime për këtë projekt, të shpallur në botimin e UN Development Business, me nr. 767, nga 31 janari 2010 (botim i shtypur) dhe e shpallur në formë elektronike më 06 janar 2010.
  1. Republika e Maqedonisë ka fituar mjete nga Komisioni evropian në kuadër të Fondeve IPA për investime rurale të Komisionit evropian për rikonstruimin dhe zhvillimin e Projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale (MSIP) dhe ka për qëllim që një pjesë të mjeteve të fituara nga ky kredit t’i shfrytëzojë për pagesë sipas marrëveshjes për: Objekt arsimorё nё f.Gurgurnicё-Komuna e Bёrvenicёs dhe Rekonstruimi dhe rehabilitimi i rrugёs komunale f.Miletinё-f.Çellopek nёteritorin e Komunёs sё Bёrvenicёs.
  2. Komuna Bёrvenicёs u bën thirrje ofertuesve të përshtatshëm dhe të kualifikuar të japin oferta të printuara për punë ndërtimore të cilat përfshijnë Objekt arsimorё nё f.Gurgurnicё-Komuna e Bёrvenicёs dhe Rekonstruimi dhe rehabilitimi i rrugёs komunale f.Miletinё-f.Çellopek nёteritorin e Komunёs sё Bёrvenicёs.
  3. Procesi i ofertës do të zbatohet përmes procedurave për ankand publik nacional siç është definuar në Udhëzimin e Bankës botërore: Furnizim me mjete të fituara nga BBRZH Hua dhe kredite IDA, nga janari i vitit 2011 dhe është i hapur për të gjitha ofertat nga vendet e përshtatshme siç është definuar në dokumentacionin tenderik.
  1. Ofertuesit e interesuar mund të marrin të dhëna shtesë në adresën e shënuar më poshtë prej ora 8 00 deri 16 00

Adresa: Komuna e Bёrvenicёs rruga “ Marshall Tito bb “ Bёrvenicёs

Qyteti: Tetovë

Numri postal: 1216

Shteti: Republika e Maqedonisë

Telefon: +389 44 456-015

Faks: + 389 44 456 670

Adresa elektronike: haqim_r@yahoo.com

  1. Dokumentacionin e plotë tenderik në gjuhën maqedone, ofertuesit mund ta blejnë pas dorëzimit të aplikacionit në formë të shkruar në adresën e dhënë më poshtë dhe pas pagesës së taksës së pakthyeshme prej 000,00 MKD. Metoda e pagesës do të bëhet përmes fletpagesës PP50, në llogarinë vijuese:

Për pagesën me denarë: 3.000,00 denari

Banka:  Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë

Numri i llogarisë: 100000000063095

Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 707014093263017

Llogaria e të ardhurave: 724125 00

 

Dokumentacioni  tenderik do të dorëzohet përmes postës elektronike ose mund të meret drejtpërdrejtë nga Komuna e Bёrvenicёs.

  1. Ofertat patjetër të dorëzohen në adresën e shënuar më poshtë deri ora 13 00, 05.2017. Nuk është i lejuar dërgimi i ofertave në formë elektronike. Ofertat e dërguara me vonesë nuk do të meren parasysh. Ofertat do të hapen fizikisht në prani të përfaqësuesve të atyre që kanë dërguar oferta, të cilët do të zgjedhin të marrin pjesë personalisht në adresën e poshtëshënuar në ora 13 00 , 11.05.2017.
  1. Të gjitha ofertat duhet të shoqërohen me garancë bankare prej 200.000,00 MKD.
  1. Adresa: Komuna e Bёrvenicёs rruga “ Marshall Tito bb “nr. Pn Bёrvenicё.

Qyteti: Tetovë

Numri postal: 1216

Shteti: Republika e Maqedonisë

About Author

Connect with Me: