PROJEKTE

Lyerja dhe sanimi i godinave të Komunës së Bërvenicës

  • Lyerja dhe sanimi i godinave të Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 217.615,00 denar, realizimi është bërë në vitin 2009 .
PROJEKTE

Blerja e Aparatit për pastrimin e sallës sportive

Blerja e Aparatit për pastrimin e sallës sportive të Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 184.080,00 denar. Realizimi është bërë në vitin 2009., mjetet janë sigurura nga Buxheti I Komunës së bërvenicës.

PROJEKTE

Sanimi i Mobiljeve të zyrave në objektin e vjetër të Komunës së Bërvenicës

Sanimi i Mobiljeve të zyrave në objektin e vjetër të Komunës së Bërvenicës dhe paisja me mobilje zyrash në objektin e ri të Komunës në vlerë prej 116.112,00 denar , mjetet janë siguruar nga Buxheti i Komunës së Bërvenicës.

PROJEKTE

Regullimi dhe sanimi i trotuareve para godinës së Komunës

Regullimi dhe sanimi i trotuareve para godinës së Komunës me begaton pllaka para godinës së Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 113.853,00 denar, mjetet janë siguruar nga buxheti i Komunës së Bërvenicës, , realizimi është bërë në vitin 2009 .

PROJEKTE

Pastrimi dhe Regullimi i shtratit te lumit të Bogovinës

Pastrimi dhe Regullimi i shtratit te lumit të Bogovinës” i cili kalon nëpër f.Radovcë Komuna e Bërvenicës në vlerë prej 300.000,00 denar mjetet janë siguruar nga buxheti i Komunës së Bërvenicës, realizimi është bërë në vitin 2009.

PROJEKTE

Pastrimi i deponive të egra në teritorin e Komunës së Bërvenicës

Pastrimi i deponive të egra në teritorin e Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 500.000,00 denar mjetet janë të lëshuara nga Ministrija e Ambijentit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinorë, është realizuar në vitin 2010.

PROJEKTE

Blerja dhe vendosja e shtyllave të lartëpërçuesit prej fshatit Miletinë

Blerja dhe vendosja e shtyllave të lartëpërçuesit prej fshatit Miletinë Komuna e Bërvenicës deri te mini fusha e sportit në vlerë prej 97.963,00 denar-realizimi i këtij projekti është bërë në vitin 2010.

PROJEKTE

Pagesa e Borxheve të Trashiguara

Pagesa e Borxheve të Trashiguara nga mandate i kaluar në vlerë prej 2.919.848,00 denar.