Pastrimi i deponive të egra në teritorin e Komunës së Bërvenicës

Pastrimi i deponive të egra në teritorin e Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 500.000,00 denar mjetet janë të lëshuara nga Ministrija e Ambijentit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinorë, është realizuar në vitin 2010.