FLETORJA ZYRTARE

Në bazë të nenit 50 paragrafit 1 pika 3 nga Ligji për vetqeverisje lokale , komuna e Brvenicës nëpërmjet fletores zyrtare aktvendimet për projektet dhe aktivitetet e ndryshme të komunës. Kliko këtu për të lexuar fletoren.

FORMULARE

Me qëllim për të lehtësuar qasjen e banorëve komuna ka krijuar faqen ku banorët e komunës mund të zbresin formulare dhe dokumente të ndryshme si: fletëparaqitje, kërkesa, paraqitje tatimore etj. Kliko këtu për të zbritur dokumentin e nevojshëm.

STRATEGJIA PËR ZHVILLIM

Pergaditja dhe shtypja e strategjis jane pjese e proektit “Ngritje e kapaciteteve ne nivel lokal dhe nacional per planifi kim perkrah qellimeve zhvellimore te Mileniumit. Kliko këtu për të shfeltuar "Strategjinë për zhvillim"

MË TË REJA

Projektet e realizuara